Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     

FOTOGALERIE/PHOTOGALLERY :

* 15.08.2015  Thevenet Pure Passion Mikee

7,5 měsíců

Vestafjell´s Magic Elf

&      Thevenet Hacer Dulce La Sal
JACK   BILMA
 

HD A/A - ED 0:0

AHT GR_PRA1 & GR_PRA2 clear

ICT Antagen:  CLEAR

 

HD A/A - ED 0:0

AHT GR_PRA1 & GR_PRA2 clear

Thevenet
 
.. tak  už máme "doma" malého

"katalánského prince" !

... naší smečku jsme rozšířili o nadějného retrívřího kluka:

z CHS Thevenet
 
po domácky 
 

"Mikee" ...

... so now we have at home small

 "catalan prince"!

... We have expanded our kennel with a promising retriever boy: 
in Kennel  Thevenet
 
nick name is 
 

"Mikee" ...

   

... pořízení dalšího goldeního kluka jsme plánovali dlouho ... a až nyní  nastala ta "správná doba"  a narodil se ...

.. acquisition of golden retriever boy, we planned a long time ... and until now was the "right time" and he was born ...
 

... výběr Mikkeho nebyl jednoduchý,  protože u nás i ve světě je velmi mnoho kvalitních psů, respektive potencionálních rodičů ... ale naše nároky byly veliké, protože upřednostňujeme především výborné zdraví rodičů, výborný exteriér a vynikající povahu ... a však jsme též hledali  lovecké předpoklady po potomcích rodičů s vlohami v praxi ... a hlavně jak se říká, hledali jsme "novou nepříbuzenskou krev" pro náš další chov v naší CHS !

... Mikees choice was not easy, because on the world is a lot of very good dogs, or potential parents ... but our demands were great, especially since prefer the excellent health of parents, excellent exterior and a great character ... but we are also looking for conditions after offsprings of parents with abilities in practice ... and especially as the saying goes, we are looking for "new blood" for our further breeding in our Kennel !

... ačkoliv se Mikee narodil ve ve Španělsku - v Katalánsku ve známé CHS Thevenet  mamince Bilmě a tatínkovi Jackovi, Mikee má "anglický" původ s malým přídavkem původu "švédského a norského"
... Mikee was born in Spain - Catalonia known as Kennel Thevenet mum Bilma and dad Jack, Mikee "English" origin with a small addition of origin "Swedish and  Norway"
... Mikee je ze šesti sourozenců
FOTO - PHOTO  

... Mikee is of the six siblings

... Mikee má ve svém rodokmenu předky a příbuzné zvučných jmen z CHS s dlouholetou tradicí v chovu goldenů jako je Thevenet, Remington, Rytzilyn, Jako's, Tottelina, Fenwood, Zampanzar, Shardanell, Ramchaine, Erinderry ... no zkrátka jeho předpoklady jsou úžasné, ale jen čas nám ukáže, zda se nám  sen o  skvělém  pesanovi vyplní ve skutečnost ... ... Mikee has in its pedigree a lot of ancestors and relatives famous names of kennels with a long tradition in breeding of golden like Thevenet, Remington, Rytzilyn, Jako's, Tottelina, Fenwood, Zampanzar, Shardanell, Ramchaine, Erinderry ... no short of its projections are amazing, but only time will show us whether we dream of great dog in fact ...
... věříme, že výběr byl pro naší CHS  správný ... :-) ... a moc si přejeme, aby Mikee byl dalším naším "štěstíčkem" v naší CHS, protože právě  Mikee by měl být i  "pokračovatelem"  chovu goldenů v naší CHS... :-)

... we believe that the choice was for our kennel right ... :-) ... and the power we wish to further our Mikee was "lucky" in our Kennel, because Mikee should be the "successor" in our breeding of goldens Kennel ... :-)
 

... tak to jsou ty naše plány a Mikee?

Mikee je  náramně spokojené, seběvědomé, veselé a živé štěndo, které se báječně začleňuje do naší lidské i psí  smečky a v současné době je jeho největší starost  o misku plnou granulek, hry a spánek

... so those are of our plans and Mikee?

Scooby Doo is greatly satisfied, self-confident, funny and live puppy, which is fabulously included in our human and dog kennel and is currently its the biggest care are granule, games and sleep

... a co říci na závěr:
 
Díky Santi a Olga !!!
 

CHS Thevenet

 
 
 

 

 
 
... and what to say at the end ?
 
Santi and Olga Thank you !
 
Kennel Thevenet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  Bookmark and Share